ข่าวสารทั้งหมด

22/8/19). รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 256215 23/7/19). รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 25623 25/6/19). รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤษภาคม 25623 21/8/19). รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 1- 4 พ.ศ. 256217 21/8/19). รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 1-4 พ.ศ. 256210 20/8/19). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-4 (แบบสขร.1) พ.ศ. 256221 20/8/19). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 413 20/8/19). รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 - 4 พ.ศ. 256211 20/8/19). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 4 พ.ศ. 25629 16/8/19). รายงานการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256234 16/8/19). รายงานสรุปผลการร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256425 16/8/19). รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256219 16/8/19). รายงานการกำกับติดตามและสรุปรายงานผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256214 16/8/19). รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256210 16/8/19). รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 7 8/7/19). รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี310 21/6/19). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3 175 21/6/19). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 (แบบ สขร.1)164 21/6/19). รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562140 19/6/19). สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 9 เดือน พ.ศ. 2562143 19/6/19). รายงานการกำกับติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 9 เดือน พ.ศ. 2562115 13/6/19). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2562143 10/6/19). รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562122 10/6/19). รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562117 15/5/19). ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562203 14/5/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน เมษายน 2562153 25/4/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มีนาคม 2562201 25/4/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562132 25/4/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มกราคม 2562125 10/4/19). จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่1 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)199 10/4/19). จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่2 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)185 10/4/19). จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่3 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)166 27/3/19). คำสั่งมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง177 27/3/19). ประกาศนโยบายเรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา153 26/3/19). คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน214 26/3/19). กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560155 26/3/19). จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข114 26/3/19). ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560122 26/3/19). ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน116 26/3/19). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562119 26/3/19). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 (แบบสขร.1) พ.ศ. 2562112 26/3/19). รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561111 26/3/19). โครงสร้างโรงพยาบาลน่าน145 26/3/19). รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 256281 26/3/19). ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน72 26/3/19). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน74 26/3/19). รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 256270 25/3/19). ประกาศมาตรการการบริหารผลปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ68 25/3/19). ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก86 25/3/19). คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลน่าน113 24/3/19). หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส82 24/3/19). แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256295 24/3/19). รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256279 24/3/19). ประกาศกำหนดมาตรการและกรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 256276 24/3/19). รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 256281 24/3/19). รายงานกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256271 24/3/19). คู่มือมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256265 24/3/19). ประกาศมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256273 24/3/19). การกำกับติดตามและสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลน่าน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256273 24/3/19). มาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลน่าน95 24/3/19). คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256293 24/3/19). คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256289 24/3/19). รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256278 23/3/19). รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลน่านประจำปี พ.ศ. 256177 23/3/19). แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256286 23/3/19). รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ. 256279 23/3/19). ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256274 22/3/19). รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 256275 22/3/19). ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลตามประกาศฯ พ.ศ. 256272 22/3/19). โครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตภายในหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 256297 22/3/19). โครงการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2562136 21/1/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ธันวาคม 2561330 20/12/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤศจิกายน 2561240 19/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ตุลาคม 2561216 14/1/19). รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล566 8/1/19). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ407 22/12/18). รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561283 22/12/18). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)271 22/12/18). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.- พ.ย. พ.ศ. 2561(แบบ สขร.)239 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562275 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562248 22/12/18). ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560177 22/12/18). การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง196 29/11/18). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี404 9/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กันยายน 2561358 27/9/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน สิงหาคม 2561259 29/8/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กรกฎาคม 2561279 26/7/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มิถุนายน 2561290 27/6/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤษภาคม 2561228 28/5/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน เมษายน 2561241 25/4/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มีนาคม 2561224 4/10/18). รับย้าย/รับโอน 3 ตำแหน่ง จพ.พัสดุ จพ.การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ2124 30/3/18). ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ1041 22/3/18). แบบฟอร์มรับย้าย/รับโอนข้าราชการ876 9/3/18). รับย้าย/รับโอนข้าราชการ1026