จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

23/8/19). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ ชุด4 16/8/19). ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)7 21/8/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256218 20/8/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซืื้อเครื่องดักฝุ่นขนาดไม่น้อกว่า 800 ปอนด์17 16/8/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๐ เครื่อง25 14/8/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน13 13/8/19). ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุใช้สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Shouder) จำนวน 7 รายการ27 9/8/19). ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวนประมาณ 1,300 ราย28 9/8/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวนประมาณ 1,300 ราย18 8/8/19). ประกาศประกวดราคาชุดทดสอบความไวของสารต้าน จุลชีพ Antimicrobial Susceptibility Test จำนวน 3,๐๐๐ เทสต์ พร้อม ราคากลางและคุณลักษณะ40 8/8/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ28 7/8/19). ราคากลางวัสดุใช้สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Shouder) จำนวน 7 รายการ28 7/8/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ ผ้าผู้ป่วย 8 รายการ35 6/8/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV-1 RNA (CAP/CTM HIV-1 VERSION 2.0 KIT)30 6/8/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV-ag/ab Combo (Meia) 28 23/7/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ (Virtual Desktop Infrastructure) จำนวน ๑ งาน61 22/7/19). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกชนิดแผ่นและสกรูยึด (Plate Screw) จำนวน 29 รายการ69 19/7/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน74 2/7/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)50 12/7/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกชนิดแผ่นและสกรูยึด (Plate Screw) จำนวน 29 รายการ55 12/7/19). ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV-ag/ab Combo (Meia) จำนวน 30,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ64 12/7/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจหาปริมาณ CAP/CTM HIV-1 VERSION 2.0 KIT ราคากลางและคุณลักษณะ51 9/7/19). ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์CAP/CTM HIV-1 VERSION 2.0 KIT จำนวน 1,800 เทสต์ 45 5/7/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)48 13/6/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 65 8/7/19). ประกาศประกวดราคาแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด(Blood Glucose Strip) พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ46 19/6/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 76 24/6/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 71 25/6/19). ประกาศจัดซื้อโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน 30 ชุด53 25/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) จำนวน 5 รายการ46 25/6/19). ประกาศจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) จำนวน 5 รายการ43 21/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน 30 ชุด57 13/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด75 13/6/19). ประกาศจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด94 7/6/19). เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยสามัญ4ชั้นอาคารวันน่านสันติสุข97 10/6/19). ประกาศแผนการจัดซื้อจัดโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด61 4/6/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง80 4/6/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง92 5/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด 77 21/5/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง แผนแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกชนิดแผ่นและสกรูยึด (Plate Screw) จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 121 17/5/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารนันทรัตนาคาร(โหลดทั้งหมดที่www.gprocurement.go.th)94 21/5/19). จัดซื้อยานวัตกรรม 9 รายการ121 17/5/19). ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)103 15/5/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน ๖๑๐ อัน 80 15/5/19). ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน 1,100 หลอด 66 15/5/19). ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน ๖๑๐ อัน 87 8/5/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ)95 14/5/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562125 14/5/19). เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256291 14/5/19). จัดซื้อน้ำเกลือจำนวน 30 รายการ97 7/5/19). ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด73 13/5/19). ประกาศแผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) จำนวน 5 รายการ91 14/5/19). ประกาศแผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๓๐ ชุด87 7/5/19). ราคากลางชุดสมอเย็บกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน 300 ชุด107 7/5/19). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดสมอเย็บกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน 300 ชุด77 7/5/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน73 3/5/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง102 3/5/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัดและศูนย์จ่ายกลาง โรงพยาบาลน่าน75 3/5/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางลาดขนของสกปรก อาคาร 7 ชั้น93 1/5/19). ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคา แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด(Blood Glucose Strip)79 22/4/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1,500 ลิตร92 22/4/19). ประกาศราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)135 22/4/19). ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)102 19/4/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซิฟิลิส พร้อมประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ108 9/4/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับบีและซิฟิลิส107 5/4/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)129 4/4/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)114 26/3/19). ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน ๖๑๐ อัน 118 26/3/19). ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน ๑,๑๐๐ หลอด111 27/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลฯ120 27/3/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อและระบบแก็สทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัดชั้น 3158 25/3/19). ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ 152 25/3/19). ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)157 18/3/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน7ชั้นฯ122 22/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา I.V. INFUSION SET จำนวน 90,000 ชุด147 22/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาสารละลายหรือของเหลว (IV CATHETER) จำนวน ๔ รายการ137 21/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง123 21/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง111 13/3/19). ขอเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างจนท.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกัยผลประโยชน์ทับซ้อน117 18/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ101 18/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด 10KVA จำนวน 2 ชุด119 18/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด 10KVA จำนวน 2 ชุด103 13/3/19). ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน7ชั้น)116 11/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562171 8/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซของเครื่องช่วยหายใจฯ134 7/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด ๒KVA จำนวน ๔๐ ชุด175 7/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด ๒KVA จำนวน ๔๐ ชุด142 7/3/19). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ)131 6/3/19). ราคากลางข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด169 6/3/19). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด115 1/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1,500 ลิตร 144 1/3/19). ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่บริการของโรงพยาบาลน่าน 164 1/3/19). ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม136 28/2/19). ประกาศประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 4 รายการ พร้อมคุณลักษณะและราคากลาง155 28/2/19). ประกาศประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Blood bag-Triple 350ml.จำนวน 3,000 ถุง พร้อมคุณลักษณะและราคากลาง124 25/2/19). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน118 25/2/19). ร่างประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)122 14/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)117 12/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)122 12/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)105 22/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)122 18/2/19). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ107 15/2/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบเด็ก111 13/2/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สาน้ำฯ136 12/2/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซฯ)132 8/2/19). เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2189 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) จำนวน 3 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะ174 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะ155 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลท์ในเลือดและปัสสาวะ ราคากลางและคุณลักษณะ150 6/2/19). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้ว(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)165 31/1/19). ประกาศประกวดราคจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ(สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)195 31/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลิ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)159 30/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอโมน 136 18/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแถบตรวจปัสสาวะ115 18/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลฟ์ในเลือดและปัสสาวะ171 29/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงหลังคาแฟลต 5124 29/1/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง128 14/1/19). ประกาศราคากลาง น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑,๕๐๐ ลิตร176 14/1/19). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ 117 28/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562148 28/1/19). ราคากลางจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 108 28/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 162 10/1/19). ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแทย์ จำนวน ๑,๕๐๐ ลิตร149 10/1/19). ประกาศแผลจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ77 22/1/19). ประกาศขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562191 18/1/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กฯ148 17/1/19). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตพยาบาล3136 16/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพยาบาล2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)173 15/1/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย173 15/1/19). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบความเข้ากันของเลือดGel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ139 10/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยฯ (โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)152 4/1/19). ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบริการตรวจวินิจโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI173 4/1/19). ประกาศประกวดราคาถุงบรรจุเลือด ชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. ที่มีชุดถุงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ173 4/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุเลือด142 4/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล5 (โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)114 3/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล3(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)136 2/1/19). ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อวน้ำผู้ป่วยสามัญ4ชั้น อาคารประชารักษ์119 28/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562184 27/12/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 โรงพยาบาลน่าน 142 27/12/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล 2 (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th.)130 20/12/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน ๑๕,๐๐๐ Donor ราคากลางและคุณลักษณะ160 19/12/18). ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)151 19/12/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 32 รายการ135 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบฯ138 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายโคมไฟผ่าตัดฯ152 14/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง174 14/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562195 13/12/18). ประกาศราคากลางก่อสร้าง141 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562187 13/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง178 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562148 11/12/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 155 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 158 11/12/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด152 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด145 30/11/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตแพทย์ฯ(โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)140 29/11/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด123 29/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด111 29/11/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 119 29/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562159 27/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 206 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 145 27/11/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด143 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก 110 ชุด142 26/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ158 26/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ164 23/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ144 23/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ171 20/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด135 20/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด163 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับซี และประกาศราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ174 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ161 15/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscpoe)167 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด145 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ149 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว 144 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน ๓๐๐ ชุด 140 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด 131 1/11/18). ประกาศประราคาขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดโดยใช้กับเครื่องอัตโนมัติ176 1/11/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาจำนวนเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4178 30/10/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก191 30/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก166 24/10/18). เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง239 24/10/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด149 24/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด190 24/10/18). เผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยา Nat164 19/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร185 24/10/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด179 18/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว169 17/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดรกระดูก150 16/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องก๊าชออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร 160 9/10/18). ประกาศแผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด141 11/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 174 4/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน170 26/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์178 26/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)166 26/9/18). ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน183 20/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)172 19/9/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง191 19/9/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561200 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด177 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ189 18/9/18). ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แฟลตแพทย์, แฟลตพยาบาล และอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน (ฝั่งภูเพียง) ๔๒ จุด จำนวน ๑ ระบ203 5/9/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่ 192 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า209 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ216 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ189 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ174 31/8/18). เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 196 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด246 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา170 20/8/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่207 20/8/18). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้างโรงช่างคสล.2ชั้นจพนวน 1 หลัง)188 16/8/18). ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อและระบบแก๊สทางการแพทย์ รพ.น่านฯ258 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กฯ152 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว160 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีฯ141 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพราะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นฯ171 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารฯ159 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ171 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้างเลือด เลาะเนื้อเยื่อฯ149 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ154 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ180 6/8/18). ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ208 3/8/18). เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อฯ รพ.น่าน188 2/8/18). ประกาศราคากลาง เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ156 2/8/18). ประกาศราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ฯ161 24/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ273 20/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ217 16/7/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้นโรงพยาบาลน่านจำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)214 16/7/18). ประกาศผู้ชนะงานจ้างกั้นห้องกระจกหน่วยงานพยาบาล 8 หน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง201 12/7/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมตู้คอนโทรล Main Distribution Board Cubicle (MDB) พร้อมติดตั้ง Air Circuit Breaker จำนวน 1 งาน206 10/7/18). เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2188 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบฯ172 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ175 6/7/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ204 26/6/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ261 19/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน264 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง297 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)317 13/6/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง312 11/6/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mAฯ247 1/6/18). ประกาศประราคาน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV-1 RNA (CAP/CTM HIV-1 VERSION 2.0 KIT) จำนวน 2,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ283 1/6/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอดส์ HIV-AgAb combo.(Meia) จำนวน 28,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ287 30/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง 281 30/5/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงช่าง คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง 212 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ฯ185 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ175 23/5/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ172 23/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ252 23/5/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน 24,000 กล่อง207 22/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน189 22/5/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxyapatite จำนวน ๒๘ ชุด192 22/5/18). ประกาศประกวดจัดซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxypatite จำนวน ๒๘ ชุด178 17/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน 16,000 เทสต์161 15/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลน่าน190 15/5/18). เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้น รพ.น่าน จ.น่าน210 11/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์ร่วม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด199 10/5/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจผ่าตัดหมอนรองกระดูก201 9/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทตลับผงหมึกพิมพื จำนวน 6 รายการ198 7/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน จำนวน 3 รายการ184 7/5/18). เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 รพ.น่าน จ.น่าน207 4/5/18). ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน201 1/5/18). เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล รพ. น่าน176 27/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในดรงพยาบาลน่าน195 27/4/18). ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว211 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน200 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลต้าโซนิค222 27/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA212 26/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิลเอวันซี 184 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลตร้าโซนิค192 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน174 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ 225 25/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย195 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายฯ196 23/4/18). ร่างประกาศจังหวัดน่น เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่งเอกซเรย์ทั่วไปฯ180 19/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด238 17/4/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด186 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด207 17/4/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด208 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด196 11/4/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ214 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลฟ์ในเลือดและปัสสาวะ223 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ174 10/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)210 10/4/18). ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิด 4 กระบอกตา184 9/4/18). ประกาศราคากลาง สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด254 4/4/18). ประกาศราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูกหัก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด193 4/4/18). ประกาศราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนร้บน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด195 4/4/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น 205 4/4/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) 3 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ218 3/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA223 29/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น193 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ แบบเสนอส่วนที่1-3371 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ371 28/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย203 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) 210 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว235 26/3/18). ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิตำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์245 26/3/18). ประกาศราคากลางผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย225 26/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 7 รายการ189 26/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด199 23/3/18). ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)197 23/3/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 26 รายการ223 22/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)186 21/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)249 21/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding)195 20/3/18). น้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวัน ซี(HbA1c) จำนวน16,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ222 19/3/18). ประกาศราคากลางระบบบันทึกจัดเก้บและส่งต่อข้อมูลภาพด้วยระบบดิจิตอล (PACS)219 15/3/18). ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ229 15/3/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหน่วยความจำสำรอง (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 ตัว233 14/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด223 14/3/18). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ218 9/3/18). ประกาศราคากลาง Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน 1,080 หลอด210 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธีNAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ266 12/3/18). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบการเข้ากันของเลือด Gel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ280 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ213 9/3/18). ประกวดราคาซื้อน้ำยา Urea test kit และ Creatinine test kit236 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 263 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 13 ชุด233 9/3/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ246 8/3/18). ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุเลือด จำนวน 2 รายการ307 8/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ225 8/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ282 7/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 6 รายการ238 6/3/18). แบบ ปร.4 ,ปร.5 (งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน)262 6/3/18). เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแพลตแพทย์ 1 2 3 รพ.น่าน276 5/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด220 5/3/18). ร่างประกาศประราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์HIV HBV HCV โดยวิธี NAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ216 5/3/18). ราคากลางจัดวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ245 5/3/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน218 28/2/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น266 2/3/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน219 28/2/18). ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1, 2, 3 โรงพยาบาลน่าน263 27/2/18). ประกาศราคากลางจ้างบริการตรวจชิ้นเนื้อ234 23/2/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพื จำนวน ๕ รายการ234 21/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมกรณีผ่าตัดซ้ำ จำนวน ๑ ชุด300 20/2/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 760 กล่อง261 22/2/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561257 20/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ228 19/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด272 19/2/18). ประกาศราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น300 19/2/18). ราคากลางโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 20 ชุด230 15/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน ๓ รายการ270 15/2/18). ประกวราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน1ระบบ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ259 15/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม 261 15/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม318 13/2/18). สกรูยึดเอ็นในข้อ ชนิดละลายได้ใน 2 ปี จำนวน 40 ชุด226 13/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกหัวสกรูมีเกลียว จำนวน ๖ รายการ298 12/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 225 12/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ249 12/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ 261 8/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ244 8/2/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน222 8/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน234 7/2/18). ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ส่งของ (ตึกประชารักษ์) จำนวน 1 งาน230 7/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด209 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับผิวถนนดินลูกรังพร้อมถมหินคลุก โรงพยาบาลน่าน ต.ฝาายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน248 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในโรงพยาบาลน่าน 1 งาน203 6/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน265 6/2/18). ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน193 5/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าระบบบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)220 5/2/18). ประกาศราคากลางเช่าระบบันทึก จัดเก็ย และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)234 5/2/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Austin Moore จำนวน 25 ชิ้น258 5/2/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ224 2/2/18). ประกาศราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)227 2/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)294